Aktualności

ŚCIANY OPOROWE

Prowadzenie: prof. Włodzimierz Starosolski
26 maja 2022 r. online.

ZAGADNIENIA

1. Kształtowanie

2. Obliczanie według Eurokodu 7

3. Obliczanie według normy PN-83/B-03010

4. Płytowe ściany op.

5. Żebrowe ściany op.

6. Ściany op. z elementów średniowymiarowych

Zostały przygotowane przez Profesora materiały zawierające treści wygłaszanych wykładów w formie książkowej.

Warunki uczestnictwa i zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących rozpoczęcia przez Komisję Europejską prac w zakresie rozporządzenia dot. zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011, uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Grupy roboczej ds. harmonizacji technicznej (wyroby budowlane) KE zaproponowała skupienie się podczas najbliższej dyskusji na ogólnych założeniach zawartych w następujących blokach tematycznych:

– zakres rozporządzenia oraz definicje w nim zawarte,
– obszar zharmonizowany oraz podział działań między Państwa Członkowskie a Komisję Europejską,
– kwestie związane z ochroną środowiska,
– normalizacja,
– nadzór rynku,
– okres przejściowy.  

W celu ukierunkowania dyskusji oraz wyjaśnienia wątpliwości KE zwróciła się z prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pytań dotyczących wskazanych wyżej bloków tematycznych.
W związku z powyższym w załączeniu przekazuję polską wersją językową projektu rozporządzenia, zachęcając Państwa do zgłaszania ewentualnych pytań (w języku angielskim) do dnia 27 maja 2022 r. do godziny 12:00.
Zapytania należy kierować na adres: [email protected]

Z wyrazami szacunku.

Łukasz Rymarz

główny specjalista
Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 323 40 13

Szkolenia

I. Projektowanie konstrukcji  betonowych  ze zbrojeniem kompozytowym, niemetalicznym wg CEN/TC 250/SC 2/WG 1/TG  on-line

prowadzenie: prof. Renata Kotynia
19-20.05.22 , 9.00  do około – 14.30

Dzień 1
Projektowanie konstrukcji na  przykładach, omówienie procedur obliczeniowych w stanach granicznych nośności (SGN)
Zginanie belek, zginanie płyt jednokierunkowo zbrojonych, Ścinanie

Dzień 2
Projektowanie konstrukcji na przykładach w stanach granicznych użytkowalności (SGU)
Weryfikacja naprężeń,  Zarysowaniem, kontrola rys, Ugięcia
Minimalne zbrojenie na zarysowanie
Ogólne zasady zbrojenia konstrukcji betonowych przy użyciu prętów FRP (detale/rysunki)
Otulenie wkładek zbrojenia i odstępy między prętami
Krzywizna prętów,  Kotwienie prętów (długość zakotwienia)
Połączenia prętów na zakład, Kotwienie zbrojenia

II. Ściany oporowe – prowadzenie prof. W..Starosolski – 26.05.2022  on-line.

1. Kształtowanie
2. Obliczanie według Eurokodu 7
3. Obliczanie według normy PN-83/B-03010
4. Płytowe ściany oporowe
5. Żebrowe ściany oporowe
6. Ściany oporowe z elementów średniowymiarowych

Warunki uczestnictwa i zapisy na www.archmedia.pl/szkolenia

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji kliknij w link:   https://www.archmedia.pl/rem?e=MTUwOTEyMjYwNHwxMzE0fGouc3VwZXJzb25Ab3AucGw=.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

POŻEGNANIE KOLEŻANKI MGR INŻ. ARCH. JANINY HONIG – MIERZWIAK

8.03. 2021 r.

Dzidka odeszła……. niespodziewanie, cicho i spokojnie – tak jak żyła.

Piękna, mądra, wykształcona i utalentowana a przy tym bardzo skromna, o wysokiej kulturze osobistej i ogromnej ciekawości świata.

Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Przez cały okres aktywności zawodowej była pracownikiem Wojskowego Biura Projektów Budowlanych we Wrocławiu. Ukoronowaniem Jej wieloletniej pracy projektowej była nagroda Ministra ON otrzymana w konkursie na najlepiej zaprojektowany budynek mieszkalny.

Mieliśmy szczęście i przyjemność obcować z nią na co dzień. Pisała wspomnienia i artykuły do naszego Biuletynu. Zawsze życzliwa, okazywała nam serdeczność i ofiarowała nam swoją przyjaźń.

Wraz z mężem inż. Andrzejem Mierzwiakiem byli długololetnimi (prawie 45 lat), aktywnymi i wyróżnianymi  członkami naszego stowarzyszenia – Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Żegnamy Cię z ogromnym żalem i dziękujemy Droga Koleżanko i Przyjaciółko.

Żegnamy z żalem również Twojego męża Andrzeja Mierzwiaka, który odszedł w lipcu 2021 r., w okresie pandemii, co uniemożliwiło nam udział w uroczystościach pogrzebowych.

Takich jak WY nigdy się nie zapomina.

Zarząd i członkowie Koła PZITB nr 28

Szanowni Państwo!

Już za trzy tygodnie rozpocznie się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone KS2021!
Komitet Organizacyjny wraz z Komitetem Naukowym dokonuje ostatnich przygotowań do wydarzenia.
Z radością informujemy o interesującym i wartościowym wkładzie Autorów zgłoszonych publikacji.

Wśród nich znalazły się prace reprezentantów wielu wiodących Uczelni, które kształcą i prowadzą prace naukowe w dziedzinie konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Wiele ciekawych publikacji przedstawili autorzy z wiodących przedsiębiorstw, aktywnych w dziedzinie technologii prefabrykacji, ale też i w dziedzinie specjalistycznego wykonawstwa konstrukcji kablobetonowych. Będą omawiane zagadnienia modelowania konstrukcji, nośności elementów, technologii, nowych materiałów i wiele innych.

W ramach obrad będą przedstawione dwa referaty kluczowe. Pierwszy z nich, związany z tematem wiodącym KS2021 zawiera szerokie omówienie zagadnień aerodynamiki cięgien, istotnych dla konstrukcji narażonych na obciążenie wiatrem. Drugi referat kluczowy dotyczy zagadnienia współpracy strun z betonem na odcinku kotwienia i zawiera szeroką rewizję podejścia obliczeniowego proponowanego przez dotychczas obowiązujące wytyczne międzynarodowe.

Konferencja Konstrukcje Sprężone będzie ponownie forum gromadzącym naukowców i specjalistów, których wkład w rozwój tej dziedziny w naszym kraju jest decydujący. Przewidziane do prezentacji publikacje zapewniają bogaty walor merytoryczny Konferencji i pozwalają uznać, że Konferencje w cyklu KS są nieprzerwanie miejscem najbardziej bogatej dyskusji nad konstrukcjami sprężonymi. Organizatorzy dziękują wszystkim Autorom za ich wkład i zapraszają wszystkich Adresatów tej wiadomości do uczestnictwa w Konferencji.

W najbliższym czasie na stronie www.ks2021.pk.edu.pl będzie dostępny Program Konferencji, obejmujący wszystkie wydarzenia KS2021. Zachęcamy do jego lektury.
Pod linkiem: http://www.ks2021.pk.edu.pl/assets/files/KS2021-formularzzgoszeniauczestnictwa.pdf znajduje się formularz zgłoszenia uczestnictwa w KS2021.
Zapraszamy do Krakowa na Konferencję KS2021!
Komitet Organizacyjny KS2021
www.ks2021.pk.edu.pl

Koleżanki i Koledzy

W kontekście bardzo dobrej współpracy z DOIIB   

https://dos.piib.org.pl/

zapraszam do korzystania ze szkoleń dedykowanych inżynierom i technikom budownictwa jak niżej:

https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

Każdego dnia korzystamy z wielu aplikacji mobilnych. Warto, by wśród nich znalazły się również rozwiązania stworzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Aktualnie dostępne są dwie bezpłatne aplikacje mobilne.

 • Aplikacja PIIB, która została uruchomiona w czerwcu 2021 r. Umożliwia dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji, np. aktualnych i archiwalnych wydań „Inżyniera Budownictwa”. Użytkownicy mają możliwość zmiany swoich danych adresowych, zapisania się na szkolenia organizowane przez PIIB oraz utworzenia wizytówki (autoprezentacji), która będzie widoczna na internetowej liście specjalistów PIIB dostępnej dla wszystkich użytkowników. Aplikacja zawiera również wspomniany powyżej Czterojęzyczny słownik techniczno-budowlany. Logowanie do aplikacji wymaga podania numeru członkowskiego i hasła jak w Portalu PIIB.
 • Pięciojęzyczny słownik techniczno-budowlany (angielsko-polsko-czesko-węgiersko-słowacki), który został udostępniony w grudniu 2020 r. To elektroniczna i wygodna w użyciu wersja słownika zawierającego ponad 4500 terminów związanych z budownictwem wodnym i eksploatacją budowli hydrotechnicznych.Aplikacja jest dostępna dla wszystkich w sklepie Google Play (pobierz aplikację)

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na transmisję odbywa się w portalu PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Przewodniczące, Przewodniczący Oddziałów PZITB

W imieniu Kolegi Ryszarda Trykosko serdecznie zapraszam do udziału w seminarium naukowo – technicznym, poświęconemu „Usprawnieniu połącznia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.

Prosimy również o rozpowszechnianie przesłanych informacji i zgłaszanie chętnych do udziału w Seminarium.

W załączeniu:

OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA ZAPRASZA

KADRĘ TECHNICZNA, PROJEKTANTÓW, ADMINISTRATORÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE, 
SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

23.02.2022r. środa 9.00–14.00 SZKOLENIE ON-LINE

Stany awaryjne konstrukcji budowlanych – przyczyny, zabezpieczenia, naprawy i wzmocnienia

 • Terminologia. Przyczyny awarii i katastrof budowlanych
 • Przykłady awarii konstrukcji żelbetowych: stropy, konstrukcje szkieletowe, zbiorniki i zasobniki, strefy podporowe konstrukcji prefabrykowanych (lokalne dociski), awarie spowodowane korozją. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.
 • Przykłady awarii konstrukcji murowych. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.
 • Przykłady awarii konstrukcji drewnianych i stalowych. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.
 • Awarie związane z posadowieniem. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.

Wykładowca:  dr inż. Zbigniew Pająk

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w latach 1973÷2015. Od 2015 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z konstrukcji żelbetowych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej.

Jest uznanym w środowisku rzeczoznawcą budowlanym. Od 2004 r prowadzi własną działalność gospodarczą jako rzeczoznawca budowlany. Za prace badawcze i osiągnięcia dydaktyczne uzyskał liczne nagrody Rektora Politechniki Śląskiej a także 3 nagrody Ministra Budownictwa.

Jest autorem lub współautorem licznych prac badawczo-naukowych i eksperckich oraz około 140 publikacji w naukowych czasopismach krajowych, zagranicznych oraz materiałach konferencji naukowo-technicznych.

Koszt szkolenia: Członkowie ŚlOIIB: bezpłatnie

                           Pozostali uczestnicy: 140 zł (zw. VAT)

09.03.2022r. środa 9.00–14.00 SZKOLENIE ON-LINE

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

 • co to jest zabytek
 • zasady postępowania z zabytkami
 • rzeczywistość, która różnie traktuje tę substancję budowlaną
 • omówienie różnych ingerencji w substancję zabytkową na zrealizowanych  przykładach
 • pozytywne i negatywne strony podejścia projektowego do zabytków oraz późniejszej ich renowacji

Wykładowca:  dr hab. inż. Dariusz Bajno profesor PBŚ

Pracownik Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Bydgoskiej. Pełni liczne funkcje w stowarzyszeniach naukowo technicznych oraz samorządach zawodowych, min.:

–     z-ca Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Opolu na kadencję 2020-2024 r.

–     członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym PZITB

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji budowlanych – Centralny Rejestr Rzeczoznawców oraz PZITB w specjalności – Budownictwo ogólne, konstrukcje i ustroje budowlane. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Opolu, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami działającego przy Opolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków oraz rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, procesy fizykalne w obiektach zabytkowych

Koszt szkolenia: Członkowie ŚlOIIB: bezpłatnie

                           Pozostali uczestnicy: 140 zł (zw. VAT)

16.03.2022r. środa 9.00–14.00 STACJONARNIE

Postępowanie administracyjne według Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

Koszt szkolenia: 190 zł (zw. VAT)

30.03.2022r. środa 9.00–14.00 STACJONARNIE

Prawo Budowlane po 19.09.2020 i kolejnych nowelizacjach

 • Nowa  elektroniczna forma załatwiania spraw z możliwością przedłożenia projektu wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Nowe  uwarunkowania „środowiskowe” przy wydawaniu m.in decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego
 • Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych
 • Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego
 • Rozszerzenie katalogu obiektów i robót  budowlanych wg art. 29
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego
 • Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę
 • Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu
 • Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę
 • Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę
 • i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. zab. 70m2 –  bez pozwolenia
 • Omówienie innych drobniejszych zmian

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach prowadzący od wielu lat szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla przedstawicieli starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatów z terenu woj. śląskiego z zakresu przepisów proceduralnych (KPA) i przepisów prawa materialnego. Od 2000 r. współpracuje z wieloma firmami i instytucjami w charakterze wykładowcy – prowadząc szkolenia, seminaria, zajęcia w ramach studium podyplomowego, kursy przygotowawcze na uprawnienia budowlane z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Koszt szkolenia: 190 zł (zw. VAT)

PZITB O/Katowice, ul. Podgórna 4
tel. 322 538 638 ; fax. 322 554 665
e-mail: [email protected];
strona internetowa: www.pzitb.katowice.pl

SG Mieczysław Grodzki zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Wypadki przy pracy”

zień dobry,

Zapraszamy Państwa na bezpłatne webinarium pt. „Wypadki przy pracy” organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, które odbędzie się w środę 9 lutego o godzinie 10:00.

Chętnych do udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy:

 [email protected]

bądź

[email protected]

z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz adresu mailowego, na który zostanie wysłany link do webinarium.

Webinarium skierowane jest do pracodawców, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Celem szkolenia jest wsparcie merytoryczne, szczególnie w tym trudnym czasie wielu ograniczeń w funkcjonowaniu działalności. Webinarium organizowane jest zdalnie, za pomocą komunikatora internetowego Microsoft Teams.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdyż webinaria o różnorodnej tematyce będą realizowane cyklicznie.

Pozdrawiam

mgr Urszula Pietrzak-Szerszeń

specjalista

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

tel. 727 790 936