Maj 2022

Maj 2022

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących rozpoczęcia przez Komisję Europejską prac w zakresie rozporządzenia dot. zharmonizowanych warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 305/2011, uprzejmie informuję, że podczas posiedzenia Grupy roboczej ds. harmonizacji technicznej (wyroby budowlane) KE zaproponowała skupienie się podczas najbliższej dyskusji na ogólnych założeniach zawartych w następujących blokach tematycznych:

– zakres rozporządzenia oraz definicje w nim zawarte,
– obszar zharmonizowany oraz podział działań między Państwa Członkowskie a Komisję Europejską,
– kwestie związane z ochroną środowiska,
– normalizacja,
– nadzór rynku,
– okres przejściowy.  

W celu ukierunkowania dyskusji oraz wyjaśnienia wątpliwości KE zwróciła się z prośbą o wcześniejsze zgłoszenie pytań dotyczących wskazanych wyżej bloków tematycznych.
W związku z powyższym w załączeniu przekazuję polską wersją językową projektu rozporządzenia, zachęcając Państwa do zgłaszania ewentualnych pytań (w języku angielskim) do dnia 27 maja 2022 r. do godziny 12:00.
Zapytania należy kierować na adres: [email protected]

Z wyrazami szacunku.

Łukasz Rymarz

główny specjalista
Samodzielne Stanowisko do spraw Wyrobów Budowlanych
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Ministerstwo Rozwoju i Technologii
tel. 22 323 40 13