Aktualności

W załączniku przesłane przez Kol. Marię Leśniak – Rotter zaproszenie

  –  możliwość  wzięcia udziału w szkoleniu dn. 20.04.2023 r. godz. 16.00-19.00 pt.

PROGRAM ”MIĘDZYNARODOWY RYNEK PRACY TO WSPÓŁCZESNA KONIECZNOŚĆ’’

– prowadzone przez Inżynierów z międzynarodowym doświadczeniem zawodowym 

 w zakresie  zarządzania projektem  oraz rynku pracy.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy bud. CDN-C3, sala IC, wejście główne do budynku                       

z koleżeńskim pozdrowieniem

Janusz Superson

Przewodniczący O/W  PZITB

Warszawa, 2023-03-16

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
8/M3/2023

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji i Nauki, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję projekt: „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” skierowany przez Ministra Edukacji i Nauki do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie  do dnia nie ustalono.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (BCU)
Pismo przekazujące projekt do konsultacji publicznych – partnerzy społeczni: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_5ed028490df9c189338f98c94600210d_pdf_3
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_80e8e68200eaccac01a062f2a1ee850f_pdf_3
OSR: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_5098d43fb4ac91938d5f09a3dc8ed3dd_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu 
Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce.

_________________

Podstawa prawna:

 • 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

      „1.   Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione
  w ust. 1.”
 • 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

„1.   Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt.

 1. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.”

       Szkolenia dla czynnych członków PIIB

 • Warsztaty projektowania w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN
  Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. Celem warsztatów jest omówienie treści punktów normy N-SEP-E-001 i …

  Termin: 2023-02-02 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ocieplenia budynków od strony wewnętrznej – zasady realizacji i przykłady
  Szkolenie skierowane jest do projektantów, konserwatorów zabytków projektujących renowacje i modernizacje budynków istniejących i zabytkowych oraz dostosowujących budynki istniejące oraz …

  Termin: 2023-02-03 od 12:00 do 14:30
  Prelegenci: Pomorska OIIB, mgr inż. Paweł Kielar
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Udział Polaków w budowie Linii Transsyberyjskiej
  Sieć kolejowa w Cesarstwie Rosyjskim powstawała etapowo. Jedną z pierwszych linii kolejowych zbudowano w Królestwie Polskim. Była to kolej Warszawsko-Wiedeńska ukończona w roku 1848. Linię …

  Termin: 2023-02-03 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: prof. Jan Biliszczuk
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • WYZNACZANIE PRIORYTETÓW, PLANOWANIE PRACY, ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – dwudniowe warsztaty stacj.
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Opanowanie reguł i zasad ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE. – Poznanie i przećwiczenie CYKLU OAPD jako narzędzia optymalizacji działania. – Wzrost efektywności …

  Termin: od 2023-02-04 08:30 do 2023-02-05 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznych nn
  1. Parametry jakościowe napięcia w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych. 2. Łańcuchy niezawodnościowe i ich wpływ na pewność dostawy energii elektrycznej. 3. Układy sieci …

  Termin: 2023-02-06 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa
  I. Podmiot i zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa. II. Istotne zagadnienia prawne z zakresu odpowiedzialności cywilnej inżyniera budownictwa w kontekście ubezpieczenia …

  Termin: 2023-02-06 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Maria Tomaszewska-Pestka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I
  Vademecum budowlane bhp na budowie – zagrożenia , wypadki – cz. I W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Obowiązki osób kierujących pracownikami. 2. Organy …

  Termin: 2023-02-07 od 15:00 do 17:00
  Prelegenci: mgr inż. Zdzisław Nocuń, Stanisław Nowak Dyr. PZITB ORSB
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zmiany istotne i nieistotne w projektach – obiekty liniowe
  Wykład ma na celu omówienie podobieństw, różnic i specyfiki trybów postępowań dotyczących: • istotnego i nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub …

  Termin: 2023-02-07 od 16:00 do 18:30
  Prelegenci: Dagmara Kafar, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Uwalnianie terenów inwestycyjnych przy użyciu elektroenergetycznych linii tymczasowych WN i NN
  Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z występującymi powszechnie trudnościami z dostępnością i zagospodarowaniem terenów inwestycyjnych na terenach zurbanizowanych …

  Termin: 2023-02-08 od 10:00 do 13:30
  Prelegenci: Łukasz Iłowiecki – ARINET, Kamil Włodarczyk – ARINET, Adrian Mikołajczak – ARINET
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Książka obiektu budowlanego c-KOB
  Szkolenie przeznaczone jest głównie dla zarządców i właścicieli obiektów budowlanych, dla osób, które w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokonują przeglądów i dla …

  Termin: 2023-02-09 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Protokołowanie sprawdzenia skuteczności ochrony przed porażeniem w sieciach nn w układzie TN-C
  Sieć elektroenergetyczna podlega cyklicznym sprawdzeniom pod kątem skuteczności ochrony przed porażeniem. Wyniki pomiarów powinny być zaprotokołowane a na podstawie między innymi danych …

  Termin: 2023-02-09 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w prekonsultacjach projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Prosimy o opinie w terminie do 28 lutego 2023 r.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Prekonsultacje-zmian-regulacji-w-zakresie-wyznaczania-charakterystyki-energetycznej-budynku-lub-czesci-budynku-oraz-wzorow-swiadectw-charakterystyki-energetycznej

Barbara Wąsowska

Polecamy szkolenia on-line oraz retransmisje z już odbytych szkoleń przygotowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa dla wszystkich członków PIIB.

Poniżej prezentujemy harmonogram szkoleń w trybie on-line na najbliższy okres.

Rejestracja na szkolenie/retransmisję odbywa się w portalu lub w Aplikacji PIIB. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Błędy projektowe i wykonawcze, a straty ciepła w budynkach ogrzewanych – RETRANSMISJA
  Szkolenie jest skierowane do projektantów i wykonawców obiektów budowlanych. Poruszone zostaną zagadnienia błędów pojawiających się na etapie projektowania i wykonawstwa ogrzewanych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 07:00 do 2023-01-15 godz. 23:00
  Prelegenci: Paweł Krause
  Organizator: Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Zaprawy budowlane modyfikowane polimerami – RETRANSMISJA
  Celem wykładu jest prezentacja i praktyczne zastosowanie zapraw budowlanych modyfikowanych polimerami. Główne tezy szkolenia, to: 1. mechanizm działania zapraw budowlanych modyfikowanych …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 08:00 do 2023-01-16 godz. 23:50
  Prelegenci: prof. PP dr hab. inż.Krzysztof Zieliński, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wypadki na placu budowy – RETRANSMISJA
  Na szkoleniu zostaną przedstawione przepisy bhp dotyczące prawidłowej organizacji prac na wysokości z wykorzystaniem typowych urządzeń pomocniczych, środków ochrony zbiorowej i środków …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 13:00 do 2023-01-27 godz. 23:50
  Prelegenci: mgr Dagmara Kupka, Dział Szkoleń ŁOIIB
  Organizator: Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach oraz instalacjach niskiego napięcia – RETRANSMISJA
  1. Oddziaływanie prądów na organizmy żywe 2. Środki ochrony przeciwporażeniowej stasowane powszechnie w instalacjach elektrycznych przy zasilaniu z SEE zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009 …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-13 godz. 13:00 do 2023-01-16 godz. 08:00
  Prelegenci: mgr inż. Julian Wiatr
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Innowacyjne technologie robót termoizolacyjnych w budownictwie kubaturowym – RETRANSMISJA
  Celem wykładu jest omówienie innowacyjnych technologii robót termoizolacyjnych w budownictwie kubaturowym. Termoizolacje stanowią podstawę nowoczesnego budownictwa, gwarantują najwyższą …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-14 godz. 08:00 do 2023-01-17 godz. 23:50
  Prelegenci: dr inż. arch. Roman Pilch, mgr Mariusz Sprutta
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Elektromobilność – przyszłość czy zagrożenie dla motoryzacji? – RETRANSMISJA
  Elektromobilność opisuje zagadnienia związane z produkcją i eksploatacją pojazdów z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do technicznych i eksploatacyjnych aspektów …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-14 godz. 08:00 do 2023-01-21 godz. 23:30
  Prelegenci: mgr inż. Kamil Parfianowicz, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Jak robić swoje i nie zwariować w niespokojnych czasach – RETRANSMISJA
  Podczas szkolenia omówimy podstawowe mechanizmy działania mózgu związane z instynktami jak i funkcjami kognitywnymi. Opowiemy o tym jak zadbać o mózg, jak go właściwie regenerować w czasach …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-16 godz. 08:00 do 2023-01-22 godz. 23:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, dr Ewa Hartman
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Projektowanie konstrukcji murowych – wyzwania konstruktora – RETRANSMISJA
  1. Historyczne tło projektowania murów. 2. Obecne normy i standardy projektowania konstrukcji murowych w Polsce. a) normy budowlane, b) oczekiwania inwestorów, c) projektowanie a …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-16 godz. 09:00 do 2023-01-20 godz. 08:00
  Prelegenci: Tomasz Nicer
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Kosztorysowanie w praktyce – na etapie oferty i w trakcie budowy. Część 3
  Podczas wykładu zostaną przedstawione: -kwestie dotyczące wynagrodzenia kosztorysantów – praktyczne przykłady wykonywania kalkulacji ofertowych i powykonawczych, z odniesieniem do …

  Termin: 2023-01-16 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: Marcin Bartoszewicz
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia
  Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami i środkami ochrony podstawowej (przed dotykiem bezpośrednim) i przy uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) oraz …

  Termin: 2023-01-16 od 16:00 do 19:00
  Prelegenci: Dr inż. Michał Czosnyka, Komisja Doskonalenia Zawodowego PDK OIIB
  Organizator: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wybrane problemy analizy MES i wymiarowania obiektów kubaturowych – Część 2
  1. Podczas szkolenia poruszone zostaną trudności jakie występują w rutynowym projektowaniu konstrukcyjnym wykorzystującym metodę elementów skończonych (MES). 2. Problematyka obejmie 2 …

  Termin: 2023-01-17 od 11:00 do 13:30
  Prelegenci: Michał Nowicki, Kamil Dziedzic
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Aktualne przepisy dotyczące wyrobów budowlanych
  Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia 1) Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych: ustawa o wyrobach budowlanych, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011, …

  Termin: 2023-01-17 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Maria Romańska – Pełesz
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przeciwpożarowe wyroby budowlane – obrót i stosowanie (deklaracje właściwości użytkowych)
  Program szkolenia: 1. Odporność ogniowa przeciwpożarowych zamknięć budowlanych, 2. Przeciwpożarowe wyroby budowlane w świetle przepisów prawnych, 3. Normy w ochronie przeciwpożarowej, …

  Termin: 2023-01-17 od 16:00 do 20:00
  Prelegenci: dr inż. Zenon Małkowski, inż. Sławomir Drogowski
  Organizator: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Energia z wodoru
  Wodór jest najprostszym z pierwiastków chemicznych, a jego liczba atomowa wynosi 1, jednak nie należy do żadnej grupy. Nie można go zobaczyć, nie ma zapachu ani smaku, a jest najbardziej …

  Termin: 2023-01-18 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: dr inż. Robert Jeżewski
  Organizator: Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ocena istniejących konstrukcji budowlanych na podstawie normy ISO/ TC 98 i ich rehabilitacja
  Przedmiotem referatu jest przedstawienie toku postępowania przy ocenie stanu istniejącego konstrukcji budowlanych po szeregu latach ich użytkowania – na podstawie normy ISO/TC 98 Bases for …

  Termin: 2023-01-19 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: Tadeusz Chmielewski, OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Budynki drewniane – korozja biologiczna. Diagnostyka, inwentaryzacja uszkodzeń.
  Szkolenie obejmować będzie główne aspekty związane z korozją biologiczną w budynkach drewnianych ze strony grzybów, owadów i innych organizmów. Poruszona zostanie również problematyka …

  Termin: 2023-01-19 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Dr Witold Frąckowiak
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Cz. II – RETRANSMISJA
  1. Podstawowe instalacje wewnętrzne budynków – przegląd ogólny obowiązujących wymogów 2. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji – problem stosowania Polskich Norm w zakresie projektowania …

  Retransmisja dostępna w terminie: od 2023-01-20 godz. 09:00 do 2023-01-23 godz. 09:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Rusztowania – projektowanie, wykonawstwo, odbiory
  Szkolenie techniczne omawiające systemy rusztowań w zakresie projektowania, wykonawstwa i odbioru, Szkolenie zostanie zorganizowane przez stowarzyszenie naukowo-techniczne współpracujące ze …

  Termin: 2023-01-20 od 10:00 do 13:00
  Prelegenci: Piotr Kmiecik
  Organizator: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w programie ARCADIA-TERMOCAD
  • Wstęp – Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków, zmiany wprowadzone w 2022 roku – Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej – Po co i kiedy wykonuje się świadectwo – Kto …

  Termin: 2023-01-20 od 11:00 do 14:00
  Prelegenci: mgr inż. Rafał Mikulaniec, Biuro OPL OIIB
  Organizator: Opolska Okręgowa Izby Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • JAK PRZEKAZAĆ MOTYWUJĄCĄ OCENĘ – KONSTR. INF. ZWROTNA I EGZEKWOWANIE ZADAŃ – 2dniowe warszt. stac.
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – Poznasz zasady wyrażania KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ. – Poznasz i przećwiczysz techniki przekazywania NEGATYWNYCH INFORMACJI ZWROTNYCH. – Poszerzysz …

  Termin: od 2023-01-21 08:30 do 2023-01-22 16:30
  Prelegenci: Piotr Sajewicz
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • OBOWIĄZKI I PRAWA KIEROWNIKA BUDOWY w świetle obowiązujących przepisów
  1. Wprowadzenie 2. Kierowanie budową i robotami budowlanymi jako wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 3. Etap przygotowania budowy, plan bioz, oświadczenie o podjęciu …

  Termin: 2023-01-23 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: dr inż. Jerzy Dylewski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ochrona obiektów zabytkowych w aspekcie przepisów prawa oczekiwania a budowlana rzeczywistość cz II
  Przedstawione szkolenie zostanie oparte na praktycznych przykładach. Postawionych zostanie kilka ważnych pytań. Jakich zasad należy przestrzegać by ratować zabytki a nie doprowadzać do ich …

  Termin: 2023-01-24 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, dr hab. inż. Dariusz Bajno
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Przewodnik elektryka w zakresie ochrony przed porażeniem w sieciach nn o układzie TN-C
  Wymagania norm i przepisów zawierają często zapisy i zasady niekoniecznie zrozumiałe nawet dla doświadczonego elektryka. W ich interpretacji pomagają takie inicjatywy jak wypracowane przez …

  Termin: 2023-01-24 od 16:00 do 18:00
  Prelegenci: Janusz Oleksa
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym
  Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program wkrótce. Program …

  Termin: 2023-01-26 od 11:00 do 15:00
  Prelegenci: prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Wentylacja w budynkach mieszkalnych.
  Na szkoleniu omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Problematyka związana z zapewnieniem stałego dostępu powietrza do mieszkań. 2. Wymagania odnośnie procedur kontrolnych …

  Termin: 2023-01-26 od 15:00 do 17:30
  Prelegenci: Mgr inż. Krzysztof Mozolewski
  Organizator: Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • Efektywność energetyczna budynków EEB
  Szkolenie przeznaczone jest dla inwestorów, projektantów, zarządców i właścicieli budynków oraz dla pracowników organów Nadzoru Budowlanego przy kontroli realizacji robót oraz zakończenia …

  Termin: 2023-01-27 od 12:00 do 15:00
  Prelegenci: Pomorska OIIB, inż. Krzysztof Użarowski
  Organizator: Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się
 • WYWIERANIE WPŁYWU I PERSWAZJA W BIZNESIE – dwudniowe warsztaty online
  Dzięki udziałowi w warsztatach: – zrozumiesz dlaczego warto wywierać pozytywny wpływ na partnerów zawodowych bez używania nieuczciwych praktyk, – będziesz potrafił formułować skuteczne …

  Termin: od 2023-01-28 08:30 do 2023-01-29 16:30
  Prelegenci: Lidia Borkowska
  Organizator: Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  Zapisz się


Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa
tel. 22 828 31 89
e-mail: [email protected]

ZAPRASZAMY!

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice, przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie zaprasza na:
XXXVII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI
rozpoczynające kolejny czteroletni cykl szkoleniowy zatytułowany:
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji z przewodnim tematem KONSTRUKCJE ŻELBETOWE.
WPPK 2023 odbędą się w dniach 28–31 marca 2023 roku w Wiśle w Hotelu STOK

WPPK 2023

Rejestracja

Projektowanie konstrukcji żelbetowych – fundamenty

prowadzenie: prof. W. Starosolski
19-21 grudnia 2022 r. online.

ZAGADNIENIA
1. Kształtowanie
2. Fundamenty stopowe
3. Ławy fundamentowe
4. Fundamenty płytowe
5. Fundamenty na palach
6. Fundamenty płytowo – palowe
7. Obliczanie oddziaływań
8. Projektowanie geotechniczne na podstawie obliczeń
9. Obliczanie stanów granicznych fundamentów bezpośrednich
10. Obliczanie zbrojenia

Materialy szkol. przygotowane przez Profesora zawierają treści wygłaszanych wykładów w formie książkowej (223 str.)  można nabyć  w zakładce: Bibioteka/Rertrasmisje
Warunki uczestnictwa i zapisy: www.archmedia.pl/szkolenia

W przypadku zbyt małej liczby słuchaczy szkolenie zostanie przesunięte na termin późniejszy.

Zapraszamy.

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Renowacje konstrukcji obiektów zabytkowych, cz.III, prof. Ł.Drobiec,Poznań 22.11.22

Prowadzenie: prof. Łukasz Drobiec

 – Poznań , 22.11.22 , 9.00-14.00, Hotel IOR

Program
1. Przyczyny awarii i katastrof obiektów zabytkowych
2. Fundamenty obiektów zabytkowych
3. Mury pruskie i mury szachulcowe

Pałny program, materiały szkoleniowe oraz  zapisy na  www.archmedia.pl/konferencje 
Kolejne terminy: Warszawa – 29 listopada, Kraków – 13 grudnia

Szkolenia:
1. Projektowanie stropów – dr inż. Mateusz Surma – 15.12.22 online
2. Obliczanie mostków w programie Therm – dr inz. Tomasz Steidl – początek grudnia (termin uległ zmianie), online
Zapisy : www.archmedia.pl/szkolenia

Zapraszamy.

Grażyna Grzymkowska-Gałka

tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]

Budownictwo halowe – konstrukcje, obciążenia dachów, fotowoltaika, bezpieczenstwo ppoż. posadzki przemysłowe, Warszawa, 16.11.22

Budownictwo halowe – konstrukcje, obciążenia dachów, fotowoltaika, ppoż. posadzki

Warszawa 16.11.2022, od 9.00 do 15.00

Program:

Prof. Wiesław Kubiszyn

– Bezpieczeństwo konstrukcji stalowych hal – Projektowanie płatwi i kratownic w konstrukcjach stalowych hal- schematy statyczne i obciążenia, stany graniczne używalności i nośności, analiza konstrukcji, stężenia stalowych budynków halowych, stateczność slupów stalowych hal

mgr inż.  Olgierd Donajko, jednostka certyfikujaca SGS

– Kontrola jakości wykonania montażu konstrukcji .
Nadzory nad realizacją inwestycji

mgr inż. Bryg Edward Skiepko

– Bezpieczeństwo ppoż obiektów halowych, ze szczególnym omówieniem dachów z instalacją fotowoltaiczną

Tomasz Chibowski, prezes FIBRE  – posadzki w budownictwie magazynowym:

1. Zmiana obciążeń na posadzkę w sytuacji budowy magazynów sprzedaży internetowej:

– obciążenia od Picktower’ów, obciążenia od mezzanin

– magazyny automatyczne z szynami. Kompensacja skurczu dylatacji. Dalsze rozwarcie dylatacji

– siły wyrywające od  automatów, hamowników, conveniorów

2. Wykonanie posadzki w przypadku ogrzewania geo-termalnego.

Warunki uczestnictw ai zapisy: www.archmedia.pl/konferencje

Szkolenia

Prefabrykowane stropy sprężone – podstawy projektowania- 17.11.22 – mgr inz. Mateusz Surma, Pekabex
Projektowanie konstrukcji betonowych ze zbrojeniem niemetalicznym – profesor R.Kotynia, PŁ,  24-25.11.22
online, program, warunki uczestnictwa  i zapisy:  www.archmedia.pl/szkolenia

Kontakt do Organizatora:
Grażyna Grzymkowska-Gałka
tel. 600 358 840
e-mail: [email protected]