Luty 2024_1

Luty 2024_1

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
2/M3/2024

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję projekt:”Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego” skierowany przez Ministra Edukacji do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie  do dnia 2024-03-08 18:02:00.

Projekt rozporządzenia do konsultacji społecznych
Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i OSR: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_224a31ccb5e3fe6d215c8896dbda59a8_87cd6c367957c4886ef1625a8e6b8770_pdf_3
Pismo przekazujące projekt do opiniowania- Partnerzy społeczni: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_224a31ccb5e3fe6d215c8896dbda59a8_6f0841d98aab0acf6b097a68ecdcf58f_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu 
Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

_________________

Podstawa prawna:

§ 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

      „1.   Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.

2.   Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione
w ust. 1.”

§ 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

„1.   Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez: 1) Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, 2) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 3) inne organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe – jeżeli projekt dotyczy ich zakresu działania.

2.   W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.”