Luty 2022

Luty 2022

OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA ZAPRASZA

KADRĘ TECHNICZNA, PROJEKTANTÓW, ADMINISTRATORÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE, 
SPÓŁDZIELNIE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

23.02.2022r. środa 9.00–14.00 SZKOLENIE ON-LINE

Stany awaryjne konstrukcji budowlanych – przyczyny, zabezpieczenia, naprawy i wzmocnienia

 • Terminologia. Przyczyny awarii i katastrof budowlanych
 • Przykłady awarii konstrukcji żelbetowych: stropy, konstrukcje szkieletowe, zbiorniki i zasobniki, strefy podporowe konstrukcji prefabrykowanych (lokalne dociski), awarie spowodowane korozją. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.
 • Przykłady awarii konstrukcji murowych. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.
 • Przykłady awarii konstrukcji drewnianych i stalowych. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.
 • Awarie związane z posadowieniem. Sposoby zabezpieczeń, napraw i wzmocnień.

Wykładowca:  dr inż. Zbigniew Pająk

Ukończył studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej w latach 1973÷2015. Od 2015 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z konstrukcji żelbetowych na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska ATH w Bielsku-Białej.

Jest uznanym w środowisku rzeczoznawcą budowlanym. Od 2004 r prowadzi własną działalność gospodarczą jako rzeczoznawca budowlany. Za prace badawcze i osiągnięcia dydaktyczne uzyskał liczne nagrody Rektora Politechniki Śląskiej a także 3 nagrody Ministra Budownictwa.

Jest autorem lub współautorem licznych prac badawczo-naukowych i eksperckich oraz około 140 publikacji w naukowych czasopismach krajowych, zagranicznych oraz materiałach konferencji naukowo-technicznych.

Koszt szkolenia: Członkowie ŚlOIIB: bezpłatnie

                           Pozostali uczestnicy: 140 zł (zw. VAT)

09.03.2022r. środa 9.00–14.00 SZKOLENIE ON-LINE

Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

 • co to jest zabytek
 • zasady postępowania z zabytkami
 • rzeczywistość, która różnie traktuje tę substancję budowlaną
 • omówienie różnych ingerencji w substancję zabytkową na zrealizowanych  przykładach
 • pozytywne i negatywne strony podejścia projektowego do zabytków oraz późniejszej ich renowacji

Wykładowca:  dr hab. inż. Dariusz Bajno profesor PBŚ

Pracownik Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Bydgoskiej. Pełni liczne funkcje w stowarzyszeniach naukowo technicznych oraz samorządach zawodowych, min.:

–     z-ca Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Opolu na kadencję 2020-2024 r.

–     członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym PZITB

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji budowlanych – Centralny Rejestr Rzeczoznawców oraz PZITB w specjalności – Budownictwo ogólne, konstrukcje i ustroje budowlane. Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Opolu, organu opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami działającego przy Opolskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków oraz rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo, w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, procesy fizykalne w obiektach zabytkowych

Koszt szkolenia: Członkowie ŚlOIIB: bezpłatnie

                           Pozostali uczestnicy: 140 zł (zw. VAT)

16.03.2022r. środa 9.00–14.00 STACJONARNIE

Postępowanie administracyjne według Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

Koszt szkolenia: 190 zł (zw. VAT)

30.03.2022r. środa 9.00–14.00 STACJONARNIE

Prawo Budowlane po 19.09.2020 i kolejnych nowelizacjach

 • Nowa  elektroniczna forma załatwiania spraw z możliwością przedłożenia projektu wyłącznie w formie elektronicznej.
 • Nowe  uwarunkowania „środowiskowe” przy wydawaniu m.in decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zmiana w sposobie określania obszaru oddziaływania obiektu projektowanego
 • Zmiana dotycząca odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych
 • Zmiany w przepisach dotyczących trybu zgłoszeniowego
 • Rozszerzenie katalogu obiektów i robót  budowlanych wg art. 29
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie formy projektu budowlanego
 • Nowa formuła udzielania pozwolenia na budowę
 • Zmiana przepisów dotyczących tzw. istotnych odstępstw od projektu
 • Zmiana przepisów dotyczących przeniesienia pozwolenia na budowę
 • Nowa ochrona prawna dla decyzji o pozwoleniu na budowę
 • i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
 • Nowe rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. zab. 70m2 –  bez pozwolenia
 • Omówienie innych drobniejszych zmian

Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny

Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach prowadzący od wielu lat szkolenia stacjonarne i wyjazdowe dla przedstawicieli starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatów z terenu woj. śląskiego z zakresu przepisów proceduralnych (KPA) i przepisów prawa materialnego. Od 2000 r. współpracuje z wieloma firmami i instytucjami w charakterze wykładowcy – prowadząc szkolenia, seminaria, zajęcia w ramach studium podyplomowego, kursy przygotowawcze na uprawnienia budowlane z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Koszt szkolenia: 190 zł (zw. VAT)

PZITB O/Katowice, ul. Podgórna 4
tel. 322 538 638 ; fax. 322 554 665
e-mail: [email protected];
strona internetowa: www.pzitb.katowice.pl