Marzec 2023

Marzec 2023

Warszawa, 2023-03-16

Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
8/M3/2023

Szanowni Państwo,

zgodnie z dyspozycją Ministra Edukacji i Nauki, stosownie do postanowień § 36 oraz § 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów, uprzejmie przekazuję projekt: „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” skierowany przez Ministra Edukacji i Nauki do konsultacji publicznych oraz zaopiniowania, z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie  do dnia nie ustalono.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (BCU)
Pismo przekazujące projekt do konsultacji publicznych – partnerzy społeczni: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_5ed028490df9c189338f98c94600210d_pdf_3
Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_80e8e68200eaccac01a062f2a1ee850f_pdf_3
OSR: https://rap-download.mein.gov.pl/index.php?param=RapDownload_getFile_41a9ae810070c01debfb3cda6771d6ec_5098d43fb4ac91938d5f09a3dc8ed3dd_pdf_3

 
Jeśli powyższy link/linki nie otworzą się po kliknięciu na adres, prosimy skopiować tekst linku i wkleić w pole adresu w przeglądarce internetowej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że z ww. projektem oraz dokumentami dotyczącymi projektu będzie można zapoznać się korzystając z systemu 
Rządowy Proces Legislacyjny (RPL). Link do tego systemu jest również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce.

_________________

Podstawa prawna:

  • 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

      „1.   Organ wnioskujący, biorąc pod uwagę treść projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu rozporządzenia, a także uwzględniając inne okoliczności, w tym znaczenie projektu oraz przewidywane skutki społeczno-gospodarcze, stopień jego złożoności oraz jego pilność, przedstawia projekt do konsultacji publicznych, w tym może skierować projekt do organizacji społecznych lub innych zainteresowanych podmiotów albo instytucji w celu przedstawienia ich stanowiska, uwzględniając wytyczne w zakresie prowadzenia konsultacji publicznych, jeżeli zostały ustalone przez Radę Ministrów lub jej organ pomocniczy.

  1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do projektów dokumentów rządowych innych niż wymienione
    w ust. 1.”
  • 38 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów:

„1.   Organ wnioskujący kieruje projekt dokumentu rządowego do zaopiniowania przez organy administracji rządowej lub inne organy i instytucje państwowe, których zakresu działania dotyczy projekt.

  1. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego przekazuje się do zaopiniowania podmiotom wskazanym w tych przepisach, w szczególności projekt, którego przepisy dotyczą problematyki objętej zakresem działania komisji wspólnej Rządu i przedstawicieli samorządu terytorialnego, kościołów, partnerów społecznych lub innych podmiotów, przekazuje się do zaopiniowania właściwej komisji wspólnej.”